Starters

Op de diverse sites waar wij actief actief zijn worden er vragen gesteld omtrent het starten van een onderneming.

Deze pagina is nu bedoeld om deze mensen met plannen voor het starten van een onderneming enig inzicht te verschaffen in de zaken die komen kijken voor – tijdens – en na de start van een onderneming.

Starters

Hieronder volgen de criterea voor een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Later wordt deze pagina aangepast naar een meer adviserende inhoud.

In Nederland gelden voor de verplichting tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel en voor de omzetbelasting (btw) dezelfde criteria:

 • Er worden goederen of diensten geleverd.
 • De ondernemer vraagt meer dan een symbolische vergoeding voor de goederen of diensten.
 • De ondernemer neemt deel aan het normale economische verkeer en doet dat ook geregeld (duurzaamheid).
 • Er is een organisatie van arbeid en kapitaal.
 • Er is meer dan één opdrachtgever/afnemer (zelfstandigheid)
 • De ondernemer heeft de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten

In twijfelgevallen neemt de KvK ook nog in aanmerking hoeveel tijd men in de onderneming steekt. Dat moet in principe minstens 15 uur per week zijn.

Voor de Wet inkomstenbelasting 2001 is winst uit onderneming één van de soorten arbeidsinkomsten, te onderscheiden van loon en resultaat uit overige werkzaamheden. Er gelden de volgende eisen:

 • Winst maken Het bedrijf moet op een zekere termijn winst maken. Dat hoeft niet meteen de eerste twee jaar maar is uiteindelijk wel een harde eis. Een ondernemingsplan kan helpen de winstkansen duidelijk te maken.
 • Ondernemersrisico lopen De ondernemer moet het risico lopen dat hij geen omzet meer heeft.
 • Openbaarheid en zichtbaarheid De onderneming moet zichtbaar zijn in het maatschappelijk verkeer door promotie en publiciteit.
 • Minimaal drie opdrachtgevers of afnemers De verhouding tussen de opdrachten is daarbij voor freelancers van belang. Als 90% van de inkomsten van één opdrachtgever komt, en de rest van twee, is mogelijk niet aan de eis voldaan. Het kan helpen als hiervoor ook andere mensen ingezet kunnen worden en/of de uren bijvoorbeeld wisselend zijn.

Voordeel vergeleken met resultaat uit overige werkzaamheden is de MKB-winstvrijstelling. Als aan het urencriterium is voldaan gelden aanvullende voordelen.

In het kader van het starten als zelfstandige vanuit de WW gebruikt deze wet de formulering “werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep”.

De minister heeft toegelicht dat bij de beoordeling of er sprake is van werkzaamheden als zelfstandige wordt gekeken of de persoon:

 • een reëel economisch bedrijfsrisico loopt
 • ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
 • voor meer opdrachtgevers werkt;
 • over eigen bedrijfsmiddelen beschikt
 • een zodanige organisatie heeft opgebouwd dat hij niet meer gezien kan worden als iemand die slechts zijn arbeidskracht productief maakt