Spreekuur

Met enige regelmaat worden wij, telefonisch, benaderd door klanten met vragen over allerlei zaken betreffende:

 • Belastingen
 • Toeslagen
 • Administratie
 • PGB
 • Verzekeringen
 • Ondernemingsvormen

Omdat wij vermoeden dat er meer mensen zijn die niet weten waar zij met deze vragen terecht kunnen houden wij vanaf heden elke woensdag van 18.00 tot 21.00 een spreekuur welke voor eenieder vrij toegankelijk is.

Wat is er tot op heden ter sprake gebracht?

 • De eerste vraag die ons gesteld is betreft een testament. Men wenste graag zekerheid betreffende de uitsluiting van het recht op een deel van de erfenis van partners na overlijden.  Dit hebben wij kunnen bevestigen.
 • Onder welke voorwaarden is het mogelijk om vrijwilligersvergoeding, waarvan wordt afgezien, of niet vergoede kosten bij vrijwilligerswerk voor een ANBI als gift in mindering te brengen op het inkomen ? Hierop is het antwoord te vinden in de volgende verwijzing: http://goo.gl/wVUln
 • Wat houdt de inkeerregeling voor ons in ? Indien men in het recente verleden niet het gehele vermogen bij de belastingaangifte vermeld heeft, heeft men tot 1 juli van dit jaar de mogelijkheid om zonder boete dit verzuim te herstellen. Hierbij valt te denken aan vermogen in het buitenland. Maar ook het vermogen uit erfenis verkregen. Bij de vraagsteller gaat het om vermogen uit erfenis met vruchtgebruik van een van de ouders. Omdat hier meerdere antwoorden mogelijk zijn is nadere informatie noodzakelijk. Inmiddels hebben wij wel aangegeven welke opties er zijn en wat de financiële gevolgen van de inkeerregeling zullen zijn.
 • Wij zijn ook benaderd met de vraag of wij een Belgische aangifte inkomstenbelasting kunnen verzorgen. Het antwoord is: Ja, indien het om een “eenvoudige” loonaangifte gaat. Voor ingewikkelde aangiftes nemen wij contact op met of verwijzen wij naar een Belgische collega waar wij veel mee samen werken.
 • Uit dezelfde hoek komt een vraag van een in België wonende Nederlander met inkomen en vermogen in Nederland. Ook hiervoor zullen wij in overleg met onze Belgische collega zowel voor de Nederlandse als voor de Belgische aangifte zorg gaan dragen.
 • Een volgende relatie wilde graag weten hoe hoog het bedrag van de vrijstelling voor erfbelasting is. De algehele vrijstelling is thans € 2.092,00 per persoon. Daarnaast gelden er voor schenkingen binnen de familie andere vrijstellingen en ook zijn er verschillende tarieven van toepassing. Hiervoor verwijzen wij naar: http://goo.gl/cD2EKR
 • Afgelopen week zijn wij benaderd met het verzoek om de tussentijdse afkoop van een stamrecht te regelen inclusief het verzorgen van de aangiftes en het opheffen van de Stamrecht-BV. Dit verzoek is gedaan omdat het dit jaar éénmalig mogelijk is om het stamrecht af te rekenen zonder dat er sprake is van een boete of andere kosten. Het spreekt voor zich dat er nog maar een korte periode resteert om aan het verzoek te voldoen.
 • Recentelijk heeft de belastingdienst aangegeven dat voor particulieren wonend in België en inkomen genietend in Nederland er niet meer de keus is om als Nederlandse belastingplichtige aangifte te doen. De mogelijkheid om een keuze te maken is komen vervallen. Vanaf 2015 kan men enkel aangifte doen als Nederlands belastingplichtige indien tenminste 90% van het inkomen in Nederland behaald wordt. Ook het inkomen van de fiscale partner moet hieraan voldoen om in Nederland als fiscale partner aangemerkt te worden. Een en ander kan grote gevolgen hebben voor de aftrek van betaalde rente voor de eigen woning. In 2015 kan dit voor menig huishouden probleemen  op gaan leveren!!!!!